irlandés

Anuraidh cuireadh múnla nua maoinithe i bhfeidhm ar earnáil na Gaeilge. Seachas na 16 eagras a bhí ann roimhe, tá anois sé cheanneagraíocht ann chun ár dteanga a chur chun cinn ar fud na tíre. Ach cad iad na heagrais seo? Agus cé atá i gceannas orthu? Sa tsraith seo cuireann muid aithne níos fearr ar cheannairí na gceanneagras Gaeilge agus ar an obair a dhéanann siad ar ár son. Inniu, Lorcán Mac Gabhann, Ceannasaí Ghlór na nGael. 1. An féidir leat cur síos a dhéanamh ar ról nua d’eagrais in aon abairt amháin? Tá trí réimse oibre anois ar Ghlór na nGael; Forbairt Phobail, Tógáil Teaghlaigh le Gaeilge agus Forbairt na heacnamaíochta Gaeilge. 2. Cad é an difear is mó idir an ról seo agus an ról stairiúil a bhí ag Glór na nGael? Forbairt na Gaeilge i measc an phobail ar bhonn comórtais an ról teoranta a bhí ag Glór roimhe seo. 3. Cad iad na dúshláin is mó a bhaineann leis an chur chuige nua? Tá na feidhmeanna atá bronnta ar Ghlór na nGael réasúnta leathan, rud a bheidh ina bhuntáiste agus ina dhúshlán! Go gearrthréimhseach is é an dúshlán atá romhainn ná fás ó eagraíocht le seisear fostaithe go heagraíocht le 19 duine fostaithe aici. Tá struchtúr foirne, riaracháin agus corparáideach le haontú, struchtúr a bheidh in oiriúint don chur chuige nua agus don réimse oibre nua. 4. Cá mhéad ball foirne atá agaibh agus cá bhfuil siad lonnaithe? Beidh 19 fostaithe mar seo a leanas; Ceathrar – san oifig in Iúr Chinn Trá, Co an Dúin. Ceathrar – san oifig i mBaile Átha an Rí, Co na Gaillimhe. Ceathrar – san oifig i nDún Garbháin, Co Phort Láirge. Ceathrar – san oifig i Ráth Chairn, Co na Mí. Beirt comhfhostaithe le Conradh na Gaeilge. Duine i gcomhpháirt leis an gComhairle um Oideachais Gaeltachta agus Gaelscolaíochta.

español

El año pasado se implementó un nuevo modelo de financiamiento en el sector de la lengua irlandesa. Además de las 16 organizaciones anteriores, ahora hay seis organizaciones líderes para promover nuestro idioma en todo el país. ¿Pero cuáles son estas organizaciones? ¿Y quién está a cargo de ellos? En esta serie, conocemos a los líderes de la sede del idioma irlandés y el trabajo que realizan en nuestro nombre. Hoy, Lorcán Mac Gabhann, Jefe de Glór na nGael. 1. ¿Puede describir el nuevo rol de su organización en una oración? Glór na nGael ahora tiene tres áreas de trabajo; Desarrollo comunitario, desarrollo familiar con irlandeses y desarrollo de la economía de la lengua irlandesa. 2. ¿Cuál es la diferencia principal entre este rol y el rol histórico de Glór na nGael? El rol limitado anterior para Glór fue el desarrollo de los irlandeses en la comunidad sobre una base competitiva. 3. ¿Cuáles son los principales desafíos del nuevo enfoque? Las funciones donadas a Glór na nGael son relativamente amplias, lo que será una ventaja y un desafío. A corto plazo, el desafío es crecer de una organización con seis empleados a una organización que emplea a 19 personas.Se acordará una estructura de personal, administrativa y corporativa, que estará en línea con el nuevo enfoque y la nueva área de trabajo. 4. ¿Cuántos empleados tiene y dónde están ubicados? 19 empleados serán los siguientes; Cuatro - en la oficina en Newry, Co Down. Cuatro - en la oficina de Athenry, Co. Galway. Cuatro - en la oficina en Dungarvan, Co Waterford. Cuatro - en la oficina en Rathcairn, Co Meath. Dos compañeros de trabajo con Conradh na Gaeilge. Uno en asociación con la Comhairle na Gaeltachta y Gaelscoileanna.

Condiciones de Servicio

Todas las traducciones realizadas se guardan en la base de datos. Los datos salvados se publican en el sitio web abierta y anónimamente. Por esta razón, le recordamos que su información y sus datos personales no deben incluirse en las traducciones que usted hará. El contenido creado a partir de las traducciones de los usuarios puede incluir jerga, blasfemia, sexualidad y elementos similares. Recomendamos de no utilizar nuestro sitio web en situaciones incómodas, ya que las traducciones creadas pueden no ser adecuadas para personas de todas las edades y lugares de interés. Si en el contexto de la traducción de nuestros usuarios, hay insultos a la personalidad y o a los derechos de autor, etc. puede contactarnos por correo electrónico, →"Contacto"


Política de Privacidad

Los proveedores, incluido Google, utilizan cookies para mostrar anuncios relevantes ateniéndose las visitas anteriores de un usuario a su sitio web o a otros sitios web. El uso de cookies de publicidad permite a Google y a sus socios mostrar anuncios basados en las visitas realizadas por los usuarios a sus sitios web o a otros sitios web de Internet. Los usuarios pueden inhabilitar la publicidad personalizada. Para ello, deberán acceder a Preferencias de anuncios. (También puede explicarles que, si no desean que otros proveedores utilicen las cookies para la publicidad personalizada, deberán acceder a www.aboutads.info.)